HABERLER & YAYINLAR

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülecek olan yönetmelik, Resmi Gazete’de 18 Haziran 2022’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, kapsamı, dayanağı ve önemli düzenlemelerine ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur:

Bu Yönetmeliğin amacı, kamuya açık karayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde yer alacak, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Yönetmelik, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarını, bu kuruluşlarda ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorunda olan işletmeleri kapsar.

Yönetmelik dayanağı, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunla taraf olduğumuz Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (ADR), Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu İle Uluslararası Taşımasına İlişkin Yönetmelik (RID) ve yönetmelikte de yazan ilgili CBK hükümleridir.

Tehlikeli madde (tehlikeli yük) olarak yönetmelikte şu tanım yapılmıştır: ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeleri/yükleridir.

Yönetmeliğin 5.maddesinde “Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının istihdamı” düzenlenmiş olmakla birlikte ilgili maddede TMGD hizmetinin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirimde bulunulan ve geçerli bir TMGD sertifikasına sahip kişiler tarafından verileceği belirtilmiştir.

İşletmenin bünyesinde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanının e-Devlet üzerinden bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca 5.maddenin ilgili fıkralarında TMGD’nin istihdamına ait diğer bilgiler yer almaktadır.
Yönetmeliğin 6.maddesinde TMGD hizmetinin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. Maddede “bir TMGD’nin, her bir faaliyet belgesi ile ilgili vereceği TMGD hizmetinin süresi bir ayda on sekiz saatten az olamaz.” ifadesinin yer almasıyla birlikte ayrıca işletmenin, her bir faaliyet belgesi için bünyesinde istihdam ettiği TMGD ile veya TMGDK ile TMGD hizmet sözleşmesi yapmak zorunda olduğu da belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 7.maddesinde TMGD’nin faaliyet belgesine atanması ve atamaların sonlanması düzenlenmiş olup " İşletmenin her bir faaliyet belgesine yapılacak TMGD atamasının, e-Devlet sistemi üzerinden yapılması zorunludur. Bu işlem; işletme bünyesinde istihdam edilen TMGD için işletme yetkilisinin, TMGDK bünyesinde istihdam edilen TMGD için ise TMGDK’nin talebi ve işletme yetkilisinin onayı ile yapılır.” şeklinde belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 8.maddesinde TMGD’nin görevlerini yerine getirirken bağımsız olduğunu işletme veya TMGDK tarafından etki altına alınamayacağı ifade edilmiştir. TMGD’nin e-devlet üzerinden raporlanan tespit ve tavsiyeleri işletmeye tebliğ edilmiş sayılır.

Yönetmeliğin 9.maddesinde “Tehlikeli madde güvenliği danışmanlık kuruluşlarına ilişkin genel hükümler” düzenlenmiştir. Maddede kuruluş olarak güvenlik hizmeti vermek isteyen tüzel kişiliklerin, bakanlıktan yetki belgesi alınmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.
Yönetmeliğin 10.maddesinde “Yetki belgesi alma veya yenilemenin genel şartları” düzenlenmiştir. Maddede a-ı bentleri arasında 11 tane şartın olduğu görülmektedir.
Yönetmeliğin 11.maddesinde “Yetki belgesi için gerekli belgeler” düzenlenmiş olup maddede “Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, e-Devlet sistemi alt yapısı tamamlanıncaya kadar İdareye yapılır.” ifadesine yer verilmiştir.

Yönetmeliğin 12.maddesinde “Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu uygun bulunan tüzel kişilik için düzenlenecek yetki belgesi, 15 inci maddede belirtilen ücretin ödendiği tarihten itibaren beş yıl süre ile sınırlı elektronik belge olarak düzenlenir ve e-Devlet sistemi üzerinden TMGDK yetkilisinin erişimine sunulur.” şeklinde süre düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 13 ve 14.maddelerinde TMGDK şube yetki belgesi ve şube yetki belgesi yenileme işlemleri düzenlenmiştir. İlgili maddelerde başvuru şekli ve koşulları sayılı şekilde sıralanmıştır.

Yönetmeliğin 15.maddesi yetki belgesi, şube yetki belgesi ve yenileme ücretine dairdir. Maddenin ilgili fıkralarında - (1) Yetki belgesi ücreti 129.000 Türk Lirası’dır. -(2) Şube yetki belgesi ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %20’sidir. -(3) Yetki belgesi yenileme ücreti, güncel yetki belgesi ücretinin %15’idir. -(4) Şube yetki belgesi yenileme ücreti, güncel şube yetki belgesi ücretinin %15’idir., şeklinde ücretler belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 16.maddesi yükümlülüklere yer vermiştir. “ Faaliyeti boyunca 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini veya 13 üncü maddenin üçüncü veya dördüncü fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden TMGDK, kaybedilen şartı/şartları, kaybettiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yeniden sağlamak zorundadır.” Önemli bir yükümlülük olarak yönetmelikte yer almaktadır. Kaybedilen her şart için 40 uyarma verilir ve uyarmanın bildirim tarihinden itibaren, ihlalin giderilmesi için 15 gün süre verilir. Maddenin devamında süreç hakkında daha detaylı bilgiler yer almaktadır.

Yönetmeliğin 17.maddesinde ise bölünme, birleşme, tür değişikliği ve TMGD ile genel yasaklara yer verilmiştir. Maddede 8 fıkra halinde genel yasaklar sayılmıştır.

Yönetmeliğin 18.maddesine baktığımızda ise yetki belge ve şube yetki belgesinin iptali ile geçici durdurma işlemine dair 18 fıkradan oluşan bir sayımın olduğu görülmektedir.

Yönetmelik 19.maddesinde “Bu Yönetmelik kapsamında, Bakanlıkça U-Net Otomasyon Sisteminde tanımlanmış tüm iş ve işlemler (belge düzenleme, belgelerin iptali, vb.) elektronik ortamda yapılır.” Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin 20 ve 25.maddeleri arasında denetim yetkileri, uyarma, tutanak, bildirim ve bilgi konuları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Son olarak Geçici Madde 1 hükümlerine göre;
i. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce bakanlık mevzuatına göre faaliyet gösteren TMGDK’ler bazı şartları sağlamak zorundadır. İlgili madde şöyledir: “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bakanlık ilgili mevzuatı hükümlerine göre yetkilendirilen TMGDK’ler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen yetki belgesi alma ve şubesinin olması durumunda ise her şube için 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şube yetki belgesi almaya ilişkin şartları otuz gün içerisinde sağlamak zorundadır. Şartları bu maddede belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen TMGDK’lere, şartları sağlamadıkları süre boyunca e-Devlet sistemi üzerinden yapacakları yeni TMGD atamalarına izin verilmez ve bu TMGDK’ler hakkında 16 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.”

Aynı maddede “31/12/2017 tarihi ve öncesinde Bakanlık tarafından yetki belgesi düzenlenen TMGDK’ların yetki belgeleri 31/12/2022 tarihine kadar geçerlidir.” Şeklinde geçici bir maddeyi görmekteyiz.
ii. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra merkez veya şube için ilk defa yapılacak yetki belgesi başvuruları 1/9/2022 tarihinden sonra kabul edilir.
Geçici Madde 2 hükümlerine göre;
i.  5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı meslek kodu (2263.06) ile bildirim zorunluluğu, işletme bünyesinde istihdam edilmekte olan ve Bakanlık U-Net Otomasyon Sisteminde ilgili faaliyet belge/belgelerine ataması yapılmış TMGD’ler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl uygulanmaz.
Öne çıkan maddeler yukarıda özetlenmiş olup, yönetmelik metninin tamamının ilgili birimlerinizce incelenmesini öneririz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

/ Yasal Uyarı

Sayın Ziyaretçimiz;

Internet sitemizde bulunan bilgiler VERDA tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır.

Bu Internet sitesinde yer alan bilgiler, reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz. Ayrıca hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş teşkil etmez veya bunların yerine geçmemektedir. Burada yer alan bilgilerden hareketle VERDA ve ziyaretçi arasında avukat-müvekkil ilişkisi doğmaz. Son olarak, burada yer alan bilgiler zaman zaman güncel olmayabilir. Hukuki bir konuda sormak istedikleriniz için irtibat bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

VERDA’nın bilgisi ve önceden yazılı onayı olmaksızın, bu siteye atıf yapılamaz veya link verilemez.

Sitemizde yer alan tüm bilgiler, bültenler, marka ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları VERDA’ya aittir ve VERDA’nın önceden yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

Aşağıda detaylarını okuyabileceğiniz Gizlilik Politikamız kapsamında, sitemizi ziyaretiniz esnasında paylaşmış olduğunuz bilgilerin olması durumunda, söz konusu bilgiler sadece sizlerle irtibata geçmemizin gerekmesi halinde kullanılabilecektir. Bunun haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Bu Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkımız olduğunu belirtir, olası değişikliklerin yine burada yayımlanacağının da altını çizmek isteriz.

kapat

/ Gizlilik Politikası

Sitemizi ziyaret etmeniz halinde bizimle her hangi bir kişisel veri paylaşmış olmuyorsunuz.

“İletişim” alanımızdan veya info@verdahukuk.com’a mail atılarak yapılan iş başvuruları kapsamında başvurucunun özgeçmişinde paylaşmış olduğu kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri gibi özgeçmişte bulunan tüm bilgiler) yalnızca iş başvurusu değerlendirmesinde işlenmektedir.

“Online Borç Ödeme” alanımızdaki uygulama üzerinden yapılan yönlendirmeyle yapılan ödemelerde, sisteme girilen kredi kartı bilgileri VERDA tarafından kaydedilmemektedir. Söz konusu alana yazılan ad, soyad ve irtibat bilgileri ise yalnızca, ödeme yapılan dosya kapsamında bilgi verilmesini gerektiren bir durum halinde, size ulaşabilmek amacıyla kaydedilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde tarafımızca uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Sitemizdeki çerezleri silebilir, devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilirsiniz. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçilerimiz de internet sitesini kullanmaya devam edebilir. Ayrıca tüm ziyaretçilerimiz VERDA tarafından kendileri hakkında tutulan bilgileri görmek, değiştirmek ya da silmek için info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek talepte bulunabilirler. Talebin kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

kapat

/ Aydınlatma Metni & Çerezler

VERDA
(Rifaioğlu & Tahmaz Avukatlık Ortaklığı)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

İşbu metin VERDA tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("KVK Kurulu") kararları (Hepsi birlikte "Veri Koruma Mevzuatı" olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde VERDA tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin olarak bilgilendirilmeniz için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, bu web sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz ve doğum tarihiniz gibi hizmetin içeriğine göre değişebilecek ve aralarında sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de bulunabilecek olan kişisel bilgilerinizdir.
VERDA tarafından Avukatlık Kanunu uyarınca sizinle sözleşme ilişkisi kurabilmek, sözleşmeleri ifa edebilmek, taleplerinizin değerlendirilmesi, sizi hukuki gelişmelerden haberdar edebilmek, web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla kişisel verileriniz Veri Koruma Mevzuatı'nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir.

Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin etkin şekilde yürütülebilmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi yahut ilişkimizin için hizmetlerinden faydalandığımız gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlar yahut idari makamlar ile paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Size ait kişisel veriler tarafınızca paylaşılmak yahut sözleşme ilişkimiz sırasında yapılacak e-posta, telefon görüşmeleri, hukuksal süreçlerin yürütülmesi sırasında yapılacak beyanlar dahil olmak üzere fiziksel yöntemler ile toplanabilecektir. Bunun yanı sıra web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında verileriniz otomatik yollarla da toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz KVKK uyarınca (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olması, (iii) hukuki hizmet yahut danışmanlık sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için gerekli olması (iv) yahut meşru menfaatlerimiz için işlenmesinin zorunlu olması (v) yahut açık rızanızın bulunması hallerinde sözü edilmiş hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVKK'nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerezler

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler.

Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.
Bu web sitesi, Google, Inc. tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını incelemesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Web sitesini kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (isimsiz IP adresiniz dahil), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Google bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasa gereği bunu yapması gerekirse ya da üçüncü şahısların Google adına bu bilgileri işlediği hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, Google tarafından tutulan başka bir veri ile IP adresinizi ilişkilendirmez.

Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz ancak eğer bunu yaparsanız, bu web sitesinin fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu VERDA tarafından Veri Koruma Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz.

Soru veya önerileriniz olması durumunda, info@verdahukuk.com adresine e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.


Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes info@verdahukuk.com  adresine e-posta göndermek suretiyle bize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentlerine uygun olarak yürütülen işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

VERDA, kişisel verilerinizi sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.


Bizimle İletişime Geçin
Bu metne yahut diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

E-Posta: info@verdahukuk.com
Adres:  Hasanpaşa Mah. Lavanta Sokak No: 26 K: 3 Polat İş Merkezi Kadıköy / İstanbul
Telefon: 90 216 343 34 64 pbx
Faks: +90 216 343 35 64

kapat

/ COVID - 19

VERDA
COVID – 19 salgınından kaynaklanan risklere karşı aldığımız tedbirler kapsamında, ekibimizin ofiste bulunmaları gerekmedikçe çalışmalarına uzaktan devam edebilmeleri için  gerekli tüm teknolojik ve lojistik altyapı devrededir ve müvekkillerimize verilen hizmetlerin herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam etmesi için her türlü önlem alınmıştır. Hali hazırda ofisimizde fiziksel katılımla çalışma yapılmakta olup, binamızda ve çalışma ofislerimizde detaylı dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Ayrıca ortak kullanım alanları günlük olarak dezenfekte edilmekte ve ozonlama işlemi yapılmaktadır.

kapat