VerdaHukuk
EN - TR
VerdaHukuk
VerdaHukuk

Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, VERDA hukuk bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.
detay »
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.
detay »
Enerji Hukuku
Enerji Hukuku
Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ve Organize Sanayi bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
detay »
Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
detay »
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ükemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.
detay »
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere geniş kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedir. İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi, borçlu hakkında istihbarat konusunda şirketlere hizmet vermekteyiz.
detay »
İş Hukuku
İş Hukuku
Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, altişveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektedir.
detay »
Maden Hukuku
Maden Hukuku
Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usüllerin düzenlenmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
detay »
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek, Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi
detay »
Sermaye Piyasası Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan halka açık şirketlere, şirket faaliyet ve yönetiminin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve başta Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyumunun sağlanması ve denetlenmesi, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi makamlarla hukuki iletişiminin yürütülmesi, şirket paylarının kaydileştirilmesi, sermaye artırımı ve halka arz gibi projelerin yürütülmesi...
detay »
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Verda Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.
detay »
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır.
detay »
Ticari Sözleşmeler
Ticari Sözleşmeler
Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek, tarafların birbirlerinden beklentilerini düzenlemek için hazırlanacak her türlü sözleşmede hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği (joint venture) sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri...
detay »
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk
Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde hukuki konulardaki taleplerinin karşılanması, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkilerinde desteklenmesi verdiğimiz hizmetlerdendir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının olaylara göre yorumlanması konularında da hizmet vermekteyiz.
detay »
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Büromuz vergi hukuku gibi teknik bir konuda müvekkillerine ayrıntılı hizmetler sunmaktadır. Şirketlerin vergiye konu olabilecek işlemlerinde vergi boyutunun da düşünülerek önerilerde bulunulması, vergi dairelerinden mukteza istenmesi, vergi konulu uyuşmazlıklarda ve uzlaşmalarda idare karşısında müvekkilin temsil edilmesi, hizmetlerimiz arasındadır.
detay »
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,
detay »
Bize Ulaşın

Verda Hukuk 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
VerdaHukuk
EN - TR
VerdaHukuk
VerdaHukuk

Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, VERDA hukuk bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.
detay »
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.
detay »
Enerji Hukuku
Enerji Hukuku
Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ve Organize Sanayi bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
detay »
Fikri Mülkiyet Hukuku
Fikri Mülkiyet Hukuku
Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
detay »
Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ükemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.
detay »
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere geniş kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedir. İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi, borçlu hakkında istihbarat konusunda şirketlere hizmet vermekteyiz.
detay »
İş Hukuku
İş Hukuku
Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, altişveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektedir.
detay »
Maden Hukuku
Maden Hukuku
Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usüllerin düzenlenmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
detay »
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek, Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi
detay »
Sermaye Piyasası Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan halka açık şirketlere, şirket faaliyet ve yönetiminin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve başta Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyumunun sağlanması ve denetlenmesi, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi makamlarla hukuki iletişiminin yürütülmesi, şirket paylarının kaydileştirilmesi, sermaye artırımı ve halka arz gibi projelerin yürütülmesi...
detay »
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Verda Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.
detay »
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır.
detay »
Ticari Sözleşmeler
Ticari Sözleşmeler
Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek, tarafların birbirlerinden beklentilerini düzenlemek için hazırlanacak her türlü sözleşmede hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği (joint venture) sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri...
detay »
Uluslararası Hukuk
Uluslararası Hukuk
Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde hukuki konulardaki taleplerinin karşılanması, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkilerinde desteklenmesi verdiğimiz hizmetlerdendir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının olaylara göre yorumlanması konularında da hizmet vermekteyiz.
detay »
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Büromuz vergi hukuku gibi teknik bir konuda müvekkillerine ayrıntılı hizmetler sunmaktadır. Şirketlerin vergiye konu olabilecek işlemlerinde vergi boyutunun da düşünülerek önerilerde bulunulması, vergi dairelerinden mukteza istenmesi, vergi konulu uyuşmazlıklarda ve uzlaşmalarda idare karşısında müvekkilin temsil edilmesi, hizmetlerimiz arasındadır.
detay »
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,
detay »
Bize Ulaşın

İLETİŞİM FORMU

Verda Hukuk 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
EN - TR

VerdaHukuk

Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku
Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, VERDA hukuk bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.
detay »
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.
detay »
Enerji Hukuku
Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ve Organize Sanayi bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
detay »
Fikri Mülkiyet Hukuku
Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
detay »
Gayrimenkul Hukuku
Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ükemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.
detay »
İcra ve İflas Hukuku
Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere geniş kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedir. İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi, borçlu hakkında istihbarat konusunda şirketlere hizmet vermekteyiz.
detay »
İş Hukuku
Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, altişveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektedir.
detay »
Maden Hukuku
Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usüllerin düzenlenmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
detay »
Rekabet Hukuku
Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek, Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi
detay »
Sermaye Piyasası Hukuku
Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan halka açık şirketlere, şirket faaliyet ve yönetiminin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve başta Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyumunun sağlanması ve denetlenmesi, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi makamlarla hukuki iletişiminin yürütülmesi, şirket paylarının kaydileştirilmesi, sermaye artırımı ve halka arz gibi projelerin yürütülmesi...
detay »
Spor Hukuku
Verda Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.
detay »
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır.
detay »
Ticari Sözleşmeler
Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek, tarafların birbirlerinden beklentilerini düzenlemek için hazırlanacak her türlü sözleşmede hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği (joint venture) sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri...
detay »
Uluslararası Hukuk
Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde hukuki konulardaki taleplerinin karşılanması, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkilerinde desteklenmesi verdiğimiz hizmetlerdendir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının olaylara göre yorumlanması konularında da hizmet vermekteyiz.
detay »
Vergi Hukuku
Büromuz vergi hukuku gibi teknik bir konuda müvekkillerine ayrıntılı hizmetler sunmaktadır. Şirketlerin vergiye konu olabilecek işlemlerinde vergi boyutunun da düşünülerek önerilerde bulunulması, vergi dairelerinden mukteza istenmesi, vergi konulu uyuşmazlıklarda ve uzlaşmalarda idare karşısında müvekkilin temsil edilmesi, hizmetlerimiz arasındadır.
detay »
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,
detay »
Bize Ulaşın

İLETİŞİM FORMU

Verda Hukuk 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.
EN - TR

VerdaHukuk

Faaliyet Alanları

Ceza Hukuku
Türkiye sınırları içerisinde görülen ceza davalarına ilişkin olarak, uzman ceza avukatlarımız önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, VERDA hukuk bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.
detay »
Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler
Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.
detay »
Enerji Hukuku
Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ve Organize Sanayi bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
detay »
Fikri Mülkiyet Hukuku
Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
detay »
Gayrimenkul Hukuku
Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ükemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.
detay »
İcra ve İflas Hukuku
Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere geniş kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedir. İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi, borçlu hakkında istihbarat konusunda şirketlere hizmet vermekteyiz.
detay »
İş Hukuku
Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, altişveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektedir.
detay »
Maden Hukuku
Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usüllerin düzenlenmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.
detay »
Rekabet Hukuku
Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek, Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi
detay »
Sermaye Piyasası Hukuku
Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan halka açık şirketlere, şirket faaliyet ve yönetiminin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve başta Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyumunun sağlanması ve denetlenmesi, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi makamlarla hukuki iletişiminin yürütülmesi, şirket paylarının kaydileştirilmesi, sermaye artırımı ve halka arz gibi projelerin yürütülmesi...
detay »
Spor Hukuku
Verda Hukuk Bürosu nezdinde, özellikle Spor Hukuku alanında özel eğitim görmüş avukatlarımız ve danışmanlarımız vasıtasıyla tüm spor branşlarını kapsar şekilde, spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunulan hizmetlerimizi başlıklar halinde izah etmek istiyoruz.
detay »
Şirketler ve Ticaret Hukuku
Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır.
detay »
Ticari Sözleşmeler
Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek, tarafların birbirlerinden beklentilerini düzenlemek için hazırlanacak her türlü sözleşmede hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği (joint venture) sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri...
detay »
Uluslararası Hukuk
Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde hukuki konulardaki taleplerinin karşılanması, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkilerinde desteklenmesi verdiğimiz hizmetlerdendir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının olaylara göre yorumlanması konularında da hizmet vermekteyiz.
detay »
Vergi Hukuku
Büromuz vergi hukuku gibi teknik bir konuda müvekkillerine ayrıntılı hizmetler sunmaktadır. Şirketlerin vergiye konu olabilecek işlemlerinde vergi boyutunun da düşünülerek önerilerde bulunulması, vergi dairelerinden mukteza istenmesi, vergi konulu uyuşmazlıklarda ve uzlaşmalarda idare karşısında müvekkilin temsil edilmesi, hizmetlerimiz arasındadır.
detay »
Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku
Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri,
detay »
Bize Ulaşın

İLETİŞİM FORMU

Verda Hukuk 2019 © Tüm Hakları Saklıdır.